Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Sobota, 21 Października 2017 r.  
Hilarego, Urszuli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Tabela prowizji i opłat  /   Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych  /   

Treść strony

kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych

Lp.  Rodzaj czynności / usługi

Sposób naliczania prowizji / opłat Tryb pobierania prowizji / opłat Stawka w zł. lub %
       
1. Prowizja przygotowawcza      
1)  kredyty na działalność gospodarczą/ rolniczą : od kwoty udzielonego kredytu / lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych) płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy  
a)   do 12 m-cy od 1% do 2%
b)   powyżej 12 m-cy od 1% do 3 %
2)  kredyty preferencyjne z dopatami ARiMR:  
a) kredyty inwestycyjne od 1%do 2%
b) kredyty obrotowe klęskowe od 1%do 2%
3) Kredyty w RB zabezpieczone hipoteką od 1,5 % do 3%
4)   udzielenie lini odnawialnej w RB od 1% do 2% nie mniej niz 200 zł
5)   wydłużenie lini odnawialnej w RB od 1% nie mniej niż 200 zł
2. Prowizja z tytułu gotowości w przypadku kredytów nieodnawialnych : naliczana od kwoty niewykorzytsanego kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu  w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu. płatna w dniu wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu.  od 1%
w przypadku kredytów odnawialnych (RB przedsiębiorców): od salda niewykorzystanego kredytu na dany miesiąc, gdy średnia miesięczna kwota niewykorzystanwgo kredytu  jest wyższa  niz 20% kwoty udzielonego kredytu.  płatna każdorazowo na koniec miesiąca w okresie kredytowania. 0, 40 % w stosunku misięcznym
3. Prowizja rekompensacyjna  

od kwoty spacanej przed terminem określonym w Harmonogramie spłat ( pobierana dla przedterminowych  spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania). Dotyczy kredytów obrotowych nieodnawialnych.

płatna jednorazowo  w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu  od 0,25%
4. Za sporządzenie  Harmonogramu spłat na wniosek Klienta.   każdorazowo 10 zł
5. Za sporządzenie  wydruku zestawienia rachunków kredytowych   każdorazowo 10 zł
6. Za rozpatrzenie  wniosku o udzielenie :      
a) kredytu   jednorazowo od  50 zł do 1.000 zł
b) kredytu RB zabezpieczonego hipoteką   jednorazowo  od 150 zł do 500 zł
7. Marża od pozostałego salda-kredyty inwestycyjne  preferencyjne od pozostałej kwoty kredytu, po spłacie pierwszej raty każdorazowo, raz w roku  od 0,5% do 2%
8.Opłata za obsługę kredytów z dopłatami AriMR miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu miesięcznie 0,03%
9. Za rozpatrzenie wniosku o przejęciu długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej od kwoty długu jednorazowo  od 0,5% do 1,5% nie mniej niż 100 zł
10. Za prolongatę spłaty kredytu na wniosek Klienta od kwoty objętej prolongatą płatna od każdej prolongaty od 1% nie mniej niż 500 zł
11.Za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta z wyjątkiem prolongaty:      
 a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia jednorazowo od 1% do 3%
 b) zmiana planu spłat od kwoty objetej zmianą jednorazowo 1% nie mniej niż 500zł
 c )zmiana prawnego zabezpieczenia   jednorazowo od 100 zł do 500 zł
 d) inne   jednorazowo od 100 zł do 500 zł
12. Przekwalifikowanie kredytu w Rb na kredyt w rachunku kredytowym od kwoty objetej zmianą jednorazowo od 1% do 1,5%
13. Dyskonto weksla     20 zł
14.Inkaso weksla     20 zł
15. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia   jednorazowo

koszt opłaty notarialnej + 100zł

16. Za wydanie promesy kredytowej   jednorazowo od 50 zł do 500 zł
17. Za wydanie opini bankowej o Kliencie na jego wniosek ( w zależności od stopnia złożoności):  
1)dla rolników z tytułu kredytu na działalność  rolniczą   każdorazowo min 200 zł + VAT 23%
2)dla podmiotów gospodarczych   każdorazowo min 300 zł + VAT 23%
18.Za wydanie Klientom- na ich wniosek zaświadczenia (za każdy egzemplarz) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i inncyh tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik:    
1)dla rolników z tytułu kredytu na działalność  rolniczą   każdorazowo min 100 zł + VAT 23%
2)dla podmiotów gospodarczych   każdorazowo min 100 zł + VAT 23%
19. Za wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie   każdorazowo 123 zł (100 zł + 23% VAT)
20. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej   każdorazowo 61,50 zł (50 zł + 23% VAT)
21. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przywłaszczenia:    
1)dla rolników z tytułu kredytu na działalność  rolniczą   każdorazowo 50 zł
2)dla podmiotów gospodarczych   każdorazowo 80 zł
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki:      
1)dla rolników z tytułu kredytu na działalność  rolniczą   każdorazowo 500 zł
2)dla podmiotów gospodarczych   każdorazowo 500 zł
22. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia (monitu), wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu od każdego egzemplarza każdorazowo 6,60 zł
23. Za sporządzenie i wysłanie pisma informującego o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata od każdego egzemplarza każdorazowo 6,60 zł
24.Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie Klienta lub za Klienta np. opłata za badanie wpisów w KW nieruchomości, dokonane przez pracownika Banku w przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego odpisu z księgi przez Klienta   każdorazowo 61,50 zł (50 zł + 23% VAT)
 

 

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
826502 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06
baner toplayer
Pożyczka dla mikro i małych firm