Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Lokaty  /   Bankowy Fundusz Gwarancyjny  /   

Treść strony

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Podwyższenie kwoty limitu gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro oraz wypłata środków w ciągu 20 dni roboczych to główne zmiany w zasadach gwarantowania depozytów w Polsce. Zmiany te obowiązują od 30 grudnia 2010 r.  i związane są z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Zmiany zasad gwarantowania depozytów w bankach wprowadzone zostały we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 2009/14/We z 11 marca 2009 r. nowelizującą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów. Limit gwarancyjny stał się jednolitym limitem obowiązującym z całej Unii.

Depozyty zgromadzone w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim gwarantowane są przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 •   osób fizycznych,
 •   osób prawnych,
 •   jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 •   szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.


Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących  usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).


Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez BFG?

 • W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku.
 • W przypadku rachunku współnego przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

 Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

 • Bank, którego działalność została zawieszona sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie, miejscu, terminie wypłat środków gwarantowanych. Środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

 A co z odzyskaniem środków pieniężnych przekraczających wysokość limitu gwarancyjnego?

 • można je odzyskać. Stanowią one nadal wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwoty te będzie można odzyskać w wyniku podziału majątku banku w ramach postępowania upadłościowego.
 • w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.
 

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997457 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06