Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 19 Lipca 2018 r.  
Wincentego, Wodzisława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Newsy  /   

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego, działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 6 pkt 1
w związku z § 33 ust. 2 pkt 9 oraz § 22 ust. 1 Statutu Żuławskiego Banku Spółdzielczego  zwołuje

Zebranie Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego,

które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. w siedzibie Żuławskiego Banku Spółdzielczego (sala konferencyjna na parterze) w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 52:

 1. w pierwszym terminie o godzinie 1100,
 2. w drugim terminie o godzinie 1130.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli ŻBS przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2017 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2017 r. wraz                   z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Żuławskim Banku Spółdzielczym, oceny adekwatności                               i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym,  adekwatności i skuteczności funkcjonowania  procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 10. Przedstawienie wyników oceny członków organów Zarządu i Rady Nadzorczej i organów jako całości, dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z „Polityką w zakresie oceny kwalifikacji członków organów Banku, a także innych osób pełniących najważniejsze funkcje w Żuławskim Banku Spółdzielczym”.
 11. Przedstawienie zmian w statucie Żuławskiego Banku Spółdzielczego.
 12. Przedstawienie zmian w Polityce Ładu Korporacyjnego.
 13. Przedstawienie Wystąpienia Polustracyjnego.
 14. Przedstawienie projektu Procedury Dokonywania Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej lub Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
 15. Przedstawienie projektu Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Żuławskim Banku Spółdzielczym
 16. Przedstawienie projektu Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego
 17. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
   z działalności za 2017 r.
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2017 r. wraz
   z oceną rocznych raportów.
  • Udzielenia członkom Zarządu ŻBS absolutorium.
  • Oceny członków Rady Nadzorczej oraz organu Rady Nadzorczej zgodnie  z „Polityką w zakresie oceny kwalifikacji członków organów Banku, a także innych osób pełniących najważniejsze funkcje w Żuławskim Banku Spółdzielczym”.
  • Podziału nadwyżki bilansowej.
  • Pokrycia straty z lat ubiegłych.
  • Zatwierdzenie zmian w Statucie Żuławskiego Banku Spółdzielczego
  • Zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego.
  • Przyjęcia Wystąpienia Polustracyjnego.
  • Zatwierdzenia Procedury Dokonywania Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej lub Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
  • Zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
  • Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego.
  • Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego
  • Wyboru Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka  w Warszawie.

        19. Wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2018-2022 wraz z podjęciem uchwały.

        20. Wolne wnioski.

        21.Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego

wstecz

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
979900 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06