Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Środa, 24 Stycznia 2018 r.  
Franciszka, Felicji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Pożyczka na rozwój przedsiębiorstw  /   

Treść strony

Projekt ten realizowany jest przez BGK  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ FIRMY Z BARDZO NISKIM OPROCENTOWANIEM ! ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ !!!

Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu, jako Pośrednik Finansowy, dołączył do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z budżetu państwa. Projekt ma na celu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)". Celem projektu  jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wartość projektu stanowi dofinansowanie z UE oraz budżetu państwa  w wysokości 408 414 880,78 zł.

W ramach realizacji projektu Menadżer wniesie środki w kwocie 24.000.000 zł., a Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w kwocie 6.000.000 zł. Wspólnie zamierzamy wesprzeć co najmniej 250 przedsiębiorców. To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro i małych firm na terenie naszego województwa

Mamy do zaoferowania dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

 

MIKROPOŻYCZKA i POŻYCZKA ROZWOJOWA

Podstawowe parametry

 1. Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.
 2. Wartość Pożyczki Rozwojowej co do zasady wynosi od 100.000 zł. do 300.000,00 zł.
 3. Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
 4. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 5. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 6. Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 7. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

 

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

1.  W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej finansowane jest przedsięwzięcie rozwojowe Ostatecznego Odbiorcy, realizowane na terenie województwa pomorskiego, poprawiające jego:

1)  potencjał konkurencyjny (Cel 1),

2)  zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi (Cel 2),

3)  zwiększające produktywność (Cel 3).

 

Ww. Cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i efektywnych;

2)  unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;

3)  modernizacją środków produkcji;

4)  adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności; 

5)  wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 

Wykluczenia z finansowania

1.  W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie jest możliwe:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 5. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 10. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 11. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 13. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 14. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 15. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Ograniczenia w finansowaniu

 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Mikropożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie. 
 3. Środki Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

 

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Mikropożyczek i Pożyczek Rozwojowych

 1. Jednostkowe pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego mogą być oprocentowane:
 1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;
 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:
 • Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub
 • Inwestycje w Start-upy

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami). W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Oprocentowanie Jednostkowej Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości :

 • stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia - dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia - dla Inwestycji w Start-upy;
 • 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia - dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane przez Start-upy na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,

przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie
z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w ppkt 1) powyżej[1].

 1. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 2. Od środków Jednostkowej Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

JEŻELI MYŚLISZ O ROZWOJU SWOJEJ FIRMY, A MASZ PROBLEM Z OTRZYMANIEM FINANSOWANIA OFERTA SKIEROWANA JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE.

 

 

[1]Aktualna wysokość stopy bazowej dla Polski publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php).

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
876476 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06
baner toplayer
bal