Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla firm  /   Kredyt unijny  /   

Treść strony

Kredyt inwestycyjny unijny

Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT 2007-2013 przeznaczony jest na realizację inwestycji w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwanych dalej Programem.

1. Cel kredytu
Kredytem mogą być finansowane inwestycje, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia oraz inne warunki dotyczące realizacji inwestycji są zgodne z wymaganiami, określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania odpowiedniego programu operacyjnego.  

2. Warunki udzielenia kredytu
"posiada zdolność kredytową, określoną i akceptowaną przez Bank", podpisał lub spełnia warunki do podpisania Umowy z Podmiotem wdrażającym, zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwego działania dla odpowiedniego programu operacyjnego, ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.  

3. Okres kredytowania
Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat. Przed podpisaniem umowy Bank może udzielić Kredytobiorcy promesy kredytowej /ważna jest przez okres 9 miesięcy od daty wystawienia/. 

4. Wysokość kredytu
Wysokość kredytu uzależniona jest od zgodności inwestycji z określonym Programem, warunków ekonomicznych inwestycji podlegającej kredytowaniu, stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy (rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami) oraz proponowanych zabezpieczeń. Udział środków własnych Kredytobiorcy powinien wynosić nie mniej niż 10 % wartości finansowanej inwestycji, z uwzględnieniem przepisów dotyczących właściwego działania Programu i pod warunkiem zgodności z dokumentacją dotyczącą właściwego działania Programu. W przypadku, gdy Kredytobiorcą jest jednostka samorządu terytorialnego i podległa jej jednostka organizacyjna, udział środków własnych nie jest wymagany.  

5. Waluta kredytu
Kredyt udzielany jest w złotych.  

6. Zabezpieczenie kredytu
Prawne formy zabezpieczenia kredytu uzgodnione między Bankiem i Kredytobiorcą określone są w umowie. W przypadku zawarcia przez Kredytobiorcę Umowy z Podmiotem wdrażającym, Bank przyjmuje jako jedno z zabezpieczeń cesję wierzytelności z ww. Umowy, o ile jest dopuszczona przez Podmiot wdrażający. Zabezpieczenie spłaty kredytu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zagrożenia spłaty kredytu, spadku wartości zabezpieczenia lub nieprzestrzegania postanowień umowy.  

7. Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. 
 
8. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

9. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
 

drukuj (Kredyt inwestycyjny unijny)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997496 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06