Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla klientów indywidualnych  /   Kredyt konsumencki odnawialny w ROR  /   

Treść strony

Kredyt odnawialny w ROR

Nazwa produktu: kredyt odnawialny w ROR
Klient:

1) osoby fizyczne - konsumenci,
2) status dewizowy - rezydent

Przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny klienta.
Waluta : PLN
Warunki otrzymania :
 1. o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR  klienta w Banku , doradca klienta zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, spprządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;
 2. warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni.
 3. klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. klient posiada zdolność kredytową.
Maksymalna wysokość : Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy, decyzja kredytowa dla kwoty przekraczającej maksymalną wysokość podejmowana jest zgodnie z przyznanymi kompetencjami.
Minimalna wysokość: 500 zł
Maksymalny okres Kredytowania: do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.
Termin wymagalności: Ostateczny termin spłaty kredytu odnawialnego w ROR upływa w ostatnim dniu trwania umowy kredytowej, spłata następuje automatycznie z rachunku ROR prowadzonego w Banku, w którym udostępniony jest kredyt; w przypadku, gdy data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wymagane jest dokonanie korekty daty końca umowy na dzień roboczy poprzedzajacy na dzień ustawowo wolny od pracy.
Formy zabezpieczenia :

Gwarancją spłaty kredytu są systematyczne wpłaty / wpływy na ROR, w kwocie minimalnej określonej w umowie i stanowiącej 1/6 kwoty udostępnionego kredytu:

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy (obligatoryjnie),
3) ubezpieczenie kredytobiorcy,
4) poręczenie wekslowe,
5) poręczenie cywilne.

Oprocentowanie: Oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją  w sprawie oprocentowania kredytów dla klientów indywidulanych Banku.
Częstotliwość obliczania odsetek:
 1. odestki naliczane sa w okresach miesięcznych ( miesięcy kalendarzowych) z uwzględnieniem operacji na ROR dokonanych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; naliczone odsetki pobierane są z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca  z wykorzystaniem kredytu lub w dniu zamknięcia ROR; w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki pobierane są w pierwszej kolejności z najbliżej/go wpłaty/wpływu na ROR;
 2. kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków pieniężnych na ROR przed każdym terminem spłaty odsetek, w wysokości umożliwiającej pobranie przez Bank naliczonych odsetek od wykorzytsanego kredytu.
Forma i sposób wypłaty kredytu:
 1. kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej lini odnawialnej,
 2. Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej, określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
Forma i sposób spłaty kapitału:
 1. w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR - w formie w formie bezgotówkowej,
 2. w przypadku odnowienia i podopisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata nie jest wymagana,
 3. możliwość wcześniejszej spłaty w ratach - limit kroczący.
Forma i sposób spłaty odestek:
 1. miesięcznie - w dniu wymagalności,
 2. Bank pobiera naliczone odetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,
 3. w przypadku braku dostępnych środków na ROR odestki zostaną pobrane w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.
Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:
 1. prowizje i opaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,
 2. odestki od zadłużenia przeterminowanego,
 3. odsetki zapadłe (zaległe),
 4. kapitał przeterminowany,
 5. odestki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia,
 6. kapitał bieżący.
Karencja w spłacie kapitału: Nie ma zastosowania.
Zawieszenie spłaty odsetek: Nie ma zastosowania.
Skutki wcześniejszej spłaty:
 1. kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości kredytu w terminie wcześniejszym , ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony  został czas obowiązywania umowy , chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
 2. za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Skutki późniejszej spłaty:
 1. niespłacona w terminie wymagalna część lub całość kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,
 2. zadłużenie przeterinowane oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych określonej w umowie kredytowej.
Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału: Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
Prowizje i opłaty:
 1. prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe,
 2. prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostępniania kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu;
 3. prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej wyłącznie w ciężar ROR,
 4. opłata za wezwanie do zapłaty rejestriowane są przy kredycie i pobierane bezgotówkowo z rachunku w ciężar przyznanego limitu,
 5. opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej przed dokonaniem czynnoci, za którą opłata jest pobierana.
Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie.

Okres wypowiedzenia: 2 miesiące, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta - 30 dni.
Powiązania z innymi produktami: ROR, karty.
Rozwiązania szczegółowe:
 1. udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potweirdzajacychdochody oraz źródło dochodów kleintów indywidulanych,
 2. maksymalna wysokość oprocentowania kredytu oraz oprocentowania zadłużenia przeterminowanego nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne); jeżeli wartość przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

drukuj (Kredyt odnawialny w ROR)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997458 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06