Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla klientów indywidualnych  /   Pożyczka hipoteczna  /   

Treść strony

Pożyczka hipoteczna

Przeznaczenie kredytów hipotecznych:

Pożyczki hipoteczne:

 1. umowa pożyczki nie może byc zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą lub rolniczą,
 2. nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
Warunki otrzymania :

Kredyt  nie może być udzielony osobom, których miesięczne, udokumentowane dochody - są w ocenie Banku - zbyt niskie w stosunku do zobowiązań i nie zapewniają terminowej spłaty kredytu i odsetek.    

Rozpatrzenie wniosku kredytowego: 10 dni roboczych 
Waluta : PLN
Kwota kredytu :

Minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi powyżej 70.000,00 PLN,

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego:

 •  pożyczki hipotecznej wynosi 750.000,00 PLN

 i uzależniona jest od:

 • zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • akceptowalnego przez Bank wskaźnika LtV tj. 60%
Okres kredytowania:

1. Minimalny okres kredytowania pożyczki hipotecznej wynosi 36 miesięcy (3 lata).

2. Maksymalny okres kredytowania pożyczki hipotecznej wynosi 360 m-cy (30 lat).

3. Maksymalny  okres kredytowania zależy od :

 • standardowo od wieku najstarszego kredytobiorcy, którego dochód jest uwzględniany w procesie  ustalanie zdoloności kredytowej,
 • wieku klienta wraz z okresem kredytowania - nie powinien przekroczyć 70-ciu lat w dniu podjęcia decyzji kredytowej.

4. Bank dopuszcza udzielenie kredytu hipotecznego  kredytobiorcy, dla którego suma okresu spłaty kredytu hipotecznego i jego wieku przekroczy 70 lat w przypadku:

 • przystąpienia przez tego kredytobiorcę do ubezpieczenia na życie w Wielkopolskim Towarzystwie Ubezpioeczeniowym  i Rentowym Concordia Capital S.A. lub
 • przedstawienia innej zaakceptowanej przez Bank polisy - minimalna suma ubezpieczenia powinna opiewac na równowartość kwoty udzielonego kredytu hipotecznego.

5. Karencja w spłacie kapitału, wakacje kredytowe nie wydłużają okresu kredytowania.

Dla kogo:

Kredytobiorca powinien spełniać następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma ukończony 18 rok życia,
 • posiada zdolność kredytową,
 • prawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
 • posiada zaakceptowane przez Bank źródło dochodów,
 • posiada obywatelstwo polskie albo jest cudzoziemncem posiadającym zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczypospolitej Polskiej lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo być cudzoziemcem obywatelem innego państwa członkowskiego UE posiadającym prawo do stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaakceptowane przez Bank,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku,
 • złoży komplet wskazanych przez Bank dokumentów.
Warunki udostępnienia:
 • Kredyt jest uruchamiany po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przez Bank i podpisaniu umowy kredytu.
 • Ustanowienie przewidzianych umową zabezpieczeń kredytu.
Zabezpieczenie:
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości zakupionej / refinansowanej z kredytu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
 • W okresie przejściowym – od momentu podpisania umowy kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości) klient ustanawia pomostowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia kredytu lub w innej formie zaakceptowanej przez Bank.
 • Bank może uzależnić przyznanie kredytu od ustanowienia innych zabezpieczeń.
Prowizje i opłaty:
Zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
Oprocentowanie:

Baza naliczania odsetek 365/365(366)

Oprocentowanie zależne od okresu kredytowania od 8,75% do 11%

Spłata kapitału:

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami dokonywana jest w złotych, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie:

 1. kapitał i odsetki w równych kwotach w całym okresie, na który został udzielony kredyt (rata annuitetowa), lub

 2. kapitał w równych ratach, każda równa nominalnej kwocie kredytu podzielonej przez liczbę rat, odsetki łącznie ze spłatą raty kredytu. Odsetki za kolejne okresy naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie, po uwzględnieniu spłat rat kapitałowych w terminach wynikających z umowy (raty malejące),

Możliwa jest zmiana sposobu spłaty kredytu z rat annuitetowych na malejące i odwrotnie.

Spłata odsetek od zaangażowania:

Odsetki naliczane są miesięcznie - spłacane łącznie z ratą kapitału w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Opóźnienie w spłacie: Przekroczenie przyznanej wysokości kredytu, a także niespłacenie kredytu w terminie określonym w Umowie Kredytu powoduje, że Bank będzie naliczał od kwoty przekroczenia/kwoty przeterminowanej odsetki równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.
Dokumenty wymagane przez Bank:
 • wypełniony wniosek o udzielenie kredytu, według wzoru określonego przez Bank,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu netto Kredytobiorcy zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją oceny wiarygodności klienta Banku,
 • dokumenty dotyczące proponowanych form zabezpieczenia zwrotności kredytu, zgodnie z instrukcją zabezpieczania wierzytelności,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualną wycenę nabywanej nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę – w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym,
 • dokumenty stwierdzające wniesienie środków własnych,
 • w przypadku gdy Kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS albo KRUS o niezaleganiu ze składkami.

 

drukuj (Pożyczka hipoteczna)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997485 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06