Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla gospodarstw rolnych  /   Kredyt konsumencki gotówkowy  /   

Treść strony

Kredyt konsumencki gotówkowy

Nazwa produktu: konsumencki gotówkowy
Klient:

1) osoby prywatny- konsumenci
2) status dewizowy - rezydent

Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjny
Waluta : PLN
Warunki otrzymania :
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada zdolność kredytową,
 3. pozytywna opinia  wiarygodności,
 4. posiada udokumentowane źródło dochodów.
Maksymalna wysokość : 255 550,00 zł
Minimalna wysokość: 1000,00 zł
Maksymalny okres Kredytowania: do 8 lat
Termin wymagalności: dowolny dzień miesiąca
Formy zabezpieczenia :
 1. weksel,
 2. poreczenie,
 3. inne zgodnie z zasadami zabezpieczeń obowiązującymi w Banku
Udział własny klienta: nie jest wymagany
Oprocentowanie: Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane sa odsetki - zależnej od decyzji Zarządu wg aktualnie obowiązującej tabeli oprocentowania.
Częstotliwość obliczania odsetek: Odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wykorzystania kwoty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty .
Forma i sposób wypłaty kredytu: kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy - jednorazowo w formie gotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę).
Forma i sposób spłaty kapitału:
 1. w terminach wymagalności w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych z rachunku technicznego albo z ROR - w formie bezgotówkowej,
 2. forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub majejącej
Forma i sposób spłaty odestek: miesięcznie - w dniu wymagalności, spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR- w formie bezgotówkowej.
Minimalna kwota spłaty: nie dotyczy
Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:
 1. prowizje i opaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,
 2. odestki od zadłużenia przeterminowanego,
 3. odsetki zapadłe (zaległe),
 4. kapitał przeterminowany,
 5. odestki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia
 6. kapitał bieżący.
Karencja w spłacie kapitału: nie dotyczy
Zawieszenie spłaty odsetek: nie dotyczy
Skutki wcześniejszej spłaty:
 1. kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu- w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,
 2. jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt  przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
 3. za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Skutki późniejszej spłaty:
 1. niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,
 2. od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej  wymagalnośći określonej w przepisach wewnętrznych banku.
Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału: nie dotyczy
Prolongata spłaty: dozwolona w formie aneksu do umowy przy zachowaniu  maksymalnego okresu kredytowania.
Prowizje i opłaty:
 1. zgodnie z tabelą obowiązującą w Banku,
 2. prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu  z kwoty wypłaconego kredytu lub gotówka w kasie,
 3. opłata za monit/ upomnienie, wezwanie do zapłaty - pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,
 4. opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.
Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku:

 1. niespłacenia przez kredytobiorcę w terminach okreslonych w umowie, pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności , po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy, do zapłaty  zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy,
 2. niedokonania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w sytuacji określonej w § 11 ust. 1 umowy,
 3. wszczęcia postępowania  egzekucyjnego wobec kredytobiorcy przez innego jego wierzyciela,
 4. stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym któregokolwiek z oświadczeń kredytobiorcy złożonego we wniosku o udzielenie kredytu lub innym dokumencie złożonym w Banku w związku z ubieganiem się o kredyt oraz udzieleniem kredytu lub dokumentów dostarczonych  przez kredytobiorcę w trakcie trwania umowy,
 5. złożenia przez kredytobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
 6. dwukrotnego następującego po sobie naruszenia obowiązku, o którym mowa  w § 13 ust.1 i ust. 3 umowy.
Termin wypowiedzenia: 30 dni
Powiązania z innymi produktami:  ROR

 

drukuj (Kredyt konsumencki gotówkowy)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997484 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06