Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Inne  /   Doradztwo Unijne  /   

Treść strony

ŚRODKI POMOCOWE NA LATA 2007-2013

W nowym okresie programowania 2007-2013 nasz kraj będzie miał do dyspozycji środki unijne na kwotę ponad 7,5-krotnie wyższą niż w okresie programowania 2004-2006, która wynosiła 11,34 mld euro.

Najwięcej środków (27,5 mld euro) przeznaczono na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, czyli duże inwestycje infrastrukturalne. Znaczące kwoty będą też wydatkowane na rozwój regionalny (15,9 mld euro) oraz rozwój obszarów wiejskich (13,2 mld euro). Dla porównania na lata 2004-2006 na rozwój obszarów wiejskich przeznaczone było 3,92 mld euro. Istotnym elementem będzie również inwestowanie w kapitał ludzki. Na ten cel przeznaczono 9,7 mld euro.W nowym okresie programowania 2007-2013 nasz kraj będzie miał do dyspozycji środki unijne na kwotę ponad 7,5-krotnie wyższą niż w okresie programowania 2004-2006, która wynosiła 11,34 mld euro.

PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2007-20013

I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PROW 2007-2013 to jeden z 8 programów o zasięgu krajowym, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w Polsce. Określa on zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007-2013. PROW 2007-2013 jest największym programem, dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich, spośród wszystkich programów krajów Unii Europejskiej.

Najpopularniejsze działania:

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Renty strukturalne

Modernizacja gospodarstw rolnych

II Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"

Głównym celem tego Programu jest poprawa funkcjonowania i rozwoju akwakultury, rynku rybnego i przetwórstwa zgodnie z wymogami wspólnej polityki rybackiej. W tym celu należy unowocześniać i rozwijać bazę produkcyjną, zwiększać wielofunkcyjność gospodarstw rybackich (produkcja rybacka, ochrona środowiska, eko-turystyka, wędkarstwo), promować retencjonowanie wody i zachowanie bioróżnorodności organizmów wodnych, rozwijać organizację nowoczesnego rynku produktów akwakultury. Ponadto należy zintegrować akwakulturę z programami rozwoju terenów wiejskich.

III Regionalne Programy Operacyjne

W latach 2007-2013 ponad 67,3 mld euro zostanie przeznaczone na realizację wspólnotowej polityki spójności, czyli na wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami Unii. Celem Regionalnych Programów Operacyjnych jest: podnoszenie konkurencyjności regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju.
Za przygotowanie poszczególnych RPO odpowiadają urzędy marszałkowskie.

IV Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, a także zasady koordynacji pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i regionalnymi. NSRO określa również mechanizmy koordynacji pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności a tymi, które są współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi instrumentami finansowymi.

V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Do wyzwań tego Programu należą: rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

VII Pomoc Techniczna

VIII Rozwój Polski Wschodniej

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997436 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06