Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Rachunki  /   Taryfa prowizji i opłat  /   

Treść strony

Tabela opłat i prowizji

 Zasady pobierania prowizji

1. Żuławski Bank Spółdzielczy pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Tabelą opłat i prowizji w zakresie czynności depozytowych oraz kredytowych w walucie krajowej”.

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Żuławskim Bankiem Spółdzielczym.

8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach:

1) do 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, debetowych kart płatniczych oraz usług bankowości elektronicznej,

2) w ostatnim dniu miesiąca - w przypadku opłaty za usługę SMS Banking,

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Żuławski Bank Spółdzielczy.

9. Za dokonane zastępczo operacje wpłat i wypłat Żuławski Bank Spółdzielczy pobiera opłaty i prowizje zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami.

10. Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków:

1) lokat terminowych,

2) rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne,

3) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych rachunkach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągnietych w Żuławskim Banku Spółdzielczym,

5) od wpłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,

6) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Żuławskiego Banku Spółdzielczego (np. z tytułu najmu lokalu Żuławskiego Banku Spółdzielczego, dostaw, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Żuławskiego Banku Spółdzielczego,

7) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.

11. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa Żuławski Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty w wysokościach uzgodnionych z tymi jednostkami.

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminie finkcjonowania kart płatniczych.

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej tabeli wskazane są w regulaminie albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Żuławskim Banku Spółdzielczym.

 

drukuj (Tabela opłat i prowizji)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997507 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06