Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt unijny - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt unijny

1. Cel kredytu
Kredytem mogą być finansowane inwestycje, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia oraz inne warunki dotyczące realizacji inwestycji są zgodne z wymaganiami, określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania odpowiedniego programu operacyjnego.

2. Warunki udzielenia kredytu
“posiada zdolność kredytową, określoną i akceptowaną przez Bank”, podpisał lub spełnia warunki do podpisania Umowy z Podmiotem wdrażającym, zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwego działania dla odpowiedniego programu operacyjnego, ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.

3. Okres kredytowania
Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat.

4. Wysokość kredytu
Wysokość kredytu uzależniona jest od zgodności inwestycji z określonym Programem, warunków ekonomicznych inwestycji podlegającej kredytowaniu, stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy (rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami) oraz proponowanych zabezpieczeń. Inwestycja może być finansowana nawet w 100%, z uwzględnieniem przepisów dotyczących właściwego działania Programu i pod warunkiem zgodności z dokumentacją dotyczącą właściwego działania Programu.

5. Waluta kredytu
Kredyt udzielany jest w złotych.

6. Zabezpieczenie kredytu
Prawne formy zabezpieczenia kredytu uzgodnione między Bankiem i Kredytobiorcą określone są w umowie. W przypadku zawarcia przez Kredytobiorcę Umowy z Podmiotem wdrażającym, Bank przyjmuje jako jedno z zabezpieczeń cesję wierzytelności z ww. Umowy, o ile jest dopuszczona przez Podmiot wdrażający. Zabezpieczenie spłaty kredytu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zagrożenia spłaty kredytu, spadku wartości zabezpieczenia lub nieprzestrzegania postanowień umowy.

7. Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.

8. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

9. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.