linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Pożyczka BGK - Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka BGK

Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu, jako Pośrednik Finansowy, dołączył do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z budżetu państwa. Projekt ma na celu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”. Celem projektu  jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Wartość projektu stanowi dofinansowanie z UE oraz budżetu państwa  w wysokości 408 414 880,78 zł. W ramach realizacji projektu Menadżer wniesie środki w kwocie 24.000.000 zł., a Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w kwocie 6.000.000 zł. Wspólnie zamierzamy wesprzeć co najmniej 250 przedsiębiorców. To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro i małych firm na terenie naszego województwa Mamy do zaoferowania dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

MIKROPOŻYCZKA i POŻYCZKA ROZWOJOWA

 • Podstawowe parametry
 • Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.
 • Wartość Pożyczki Rozwojowej co do zasady wynosi od 100.000 zł. do 300.000,00 zł.
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

 1. W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej finansowane jest przedsięwzięcie rozwojowe Ostatecznego Odbiorcy, realizowane na terenie województwa pomorskiego, poprawiające jego:
 2. potencjał konkurencyjny (Cel 1),
 3. zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi (Cel 2),
 4. zwiększające produktywność (Cel 3).
 5. Ww. Cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
 6. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i efektywnych;
 7. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
 8. modernizacją środków produkcji;
 9. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
 10. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Wykluczenia z finansowania

 1. W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie jest możliwe:
 2. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 7. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 10. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 11. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 12. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 14. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 15. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 16. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ograniczenia w finansowaniu

 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Mikropożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 3. Środki Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Mikropożyczek i Pożyczek Rozwojowych

 1. Jednostkowe pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego mogą być oprocentowane:
 2. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;
 3. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:
 4. Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub
 5. Inwestycje w Start-upy
 6. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami). W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 7. Oprocentowanie Jednostkowej Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości :
 8. stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 9. stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w Start-upy;
 10. 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane przez Start-upy na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 11. przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie
  z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w ppkt 1) powyżej[1].
 12. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Od środków Jednostkowej Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

JEŻELI MYŚLISZ O ROZWOJU SWOJEJ FIRMY, A MASZ PROBLEM Z OTRZYMANIEM FINANSOWANIA OFERTA SKIEROWANA JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE!

Dokumenty do pobrania  BGK_dokumenty