Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

RODO - Żuławski Bank Spółdzielczy

RODO

 Co to jest RODO?

Pełna nazwa tego skrótu to  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?

RODO zastępuje obowiązującą Dyrektywę 95/46/WE  w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej w odpowiedzi na zmieniającą  się rzeczywistość jednolitego rynku cyfrowego.

Czy w związku z RODO należy skontaktować się z Bankiem?

Nie, nie ma takiej konieczności. Nie wymagamy dodatkowych oświadczeń, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Od kiedy stosujemy RODO?

Przepisy unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zaczynają obowiązywać  już od  25 maja 2018 roku , dlatego już dziś pragniemy poinformować  Państwa  o zakresie nadchodzących zmian.

Kto Jest Administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Żuławski Bank  Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045454, numer NIP 578-00-04-676.

Inspektor Danych Osobowych
Żuławski Bank Spółdzielczy na mocy art.37 Rozporządzenia powołał Inspektora Danych Osobowych zwanego IOD, z którym można się skontaktować pod wskazanym adresem email: IOD@zulawskibs.pl.

Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

 Jaki jest cel  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ?

 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz  Grupy SGB Bank S.A. i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

 2) zawarcia oraz realizacji umowy w celu świadczenia usług przez Bank art. 6 ust. 1 lit. B-c Rozporządzenia,

4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,

6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,

 9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

12) W celu realizacji uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych Banku ( podstawa prawna :art.6 ust.1lit.f )Rozporządzenia);

Komu i dlaczego przekazujemy Państwa dane?

Dane mogą być udostępnione np. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe.

W wyniku realizacji poszczególnych i określonych celów, w związku z zawartą umową Żuławski Bank Spółdzielczy dokonuje niezbędnych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych. W ramach wypełniania swoich obowiązków przetwarzane dane są udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być wskazane podmioty:

  • Biuro Informacji Kredytowej SA. ,
  • Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • Grupa SGB Bank SA. ,
  • Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych w celu wykonani umowy ( np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanej z umową).,  także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/ Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych np. SWIFT .

 Przez jaki okres przechowywane są dane osobowe zgromadzone w celu przetwarzania?

Żuławski Bank Spółdzielczy pragnie Państwa poinformować, iż zgodnie z wytycznymi  RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów przetwarzania.  Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, przez okres do czasu do jej zakończenia, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, Przetwarzaniu podlegają również dane, które są niezbędne w zakresie  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na banku, a także z czynnościami związanymi z prowadzeniem działalności bankowej i realizacji zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank.

Dane osobowe podlegają także przetwarzaniu w celach promocyjno-marketingowych oraz w prawnie uzasadnionych celach wewnętrznych banku. Przetwarzanie danych może odbywać się do czasu, gdy nie wniosą Państwo zamiaru skorzystania z prawa do wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadkach, gdy zostanie przez Państwa wyrażona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zawartej umowy, przetwarzanie danych  będzie obowiązywało do czasu wycofania tej zgody.

 Jakie prawa w związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, przysługuje osobom, których dane dotyczą ?

 1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Dane są  wymagane w celu:

1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz Grupy SGB Bank S.A.  i podmiotów współpracujących z Bankiem,

2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,

3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,

4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

 Co oznacza profilowanie?

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  1. dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,
  2. w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku
    z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty),
  3. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

Kto Jest Administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Żuławski Bank  Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045454, numer NIP 578-00-04-676.