Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

CRS/EURO-Fatca - Żuławski Bank Spółdzielczy

CRS/EURO-Fatca

Z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego standardy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard – CRS). CRS wprowadza wymóg gromadzenia i zgłaszania przez instytucje finansowe informacji w zakresie rezydencji podatkowej klientów tych instytucji, ponieważ jego głównym zadaniem jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Żuławski Bank Spółdzielczy zobowiązany jest do ustalania rezydencji podatkowej Klientów i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o Klientach posiadających rezydencję w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01.05.2017 r. Żuławski Bank Spółdzielczy zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków oszczędnościowych, rachunków bieżących i  pomocniczych, lokat terminowych oraz kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej.

Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego.

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników.

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców.

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Żuławski Bank Spółdzielczy sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Żuławski Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 lub pod numerami 55 246 91 01-14 (opłata za połączenie wg taryfy operatora).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czym jest CRS?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

 • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca CRS?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

 • Kogo dotyczy CRS?

CRS dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 • Jakie produkty bankowe są objęte CRS?

Produkty bankowe oferowane przez Żuławski Bank Spółdzielczy: rachunki ROR, rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące i rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, karty kredytowe.

 • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Żuławski Bank Spółdzielczy odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku?

Po złożeniu przez Klienta w Żuławskim Banku Spółdzielczym ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 • Jakie informacje Żuławski Bank Spółdzielczy będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Żuławski Bank Spółdzielczy będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 • CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

 • Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 • przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 • przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 • zarządzający aktywami i funduszami,
 • zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 • Klient Indywidualny:

Klient, osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 • Klient Instytucjonalny:

Klient inny niż Klient indywidualny korzystający z oferty Banku, w tym spółki handlowe, których działalność reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), inne osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne.

 • Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej. Wzory Oświadczeń, stosowane w Żuławskim Banku Spółdzielczym są dostępne na stronie internetowej Banku.

 • Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 • TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej lub jego funkcjonalny odpowiednik.